Competum

In English

contact@competum.fi

pasi.valtonen@competum.fi

+358-400 609 205

Blog

Lue myös englanninkielistä blogia, jossa on kansainvälinen sisältö

Osakeyhtiön omistajien vastuun samastaminen, KKO:2015:17

Korkein oikeus on poikkeuksellisessa ennakkotapauksessaan KKO:2015:17 velvoittanut osakeyhtiön omistajan yhteisvastuuseen osakeyhtiön kanssa.

Tapauksessa Suomalaisen osakeyhtiön Verkkokaupan katsottiin harjoittaneen osaa liiketoiminnastaan virolaisen rajavastuuyhtiön  Arctechon kautta ja välttäneen näin Suomessa perittäviä tekijänoikeuslain 26 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja hyvitysmaksuja.

Johtopäätelmänä voidaan todeta, että osakeyhtiön omistajien vastuun samastaminen osakeyhtiön kanssa on edelleen erittäin poikkeuksellinen tilanne, mutta sen mahdollisuutta on syytä arvioida liiketoimintajärjestelyitä suunniteltaessa. Tässä tapauksessa nimenomaisten lainsäännösten tilalle vastuun samastamisen mahdollistajaksi voidaan katsoa tulleen Euroopan Unionin lainsäädäntö ja ennakkotapaukset yhdistettynä moitittavaksi katsottuun menettelyyn.

Lue tarkemmin

                                                  ___________

Ostajan viivästyssakko tilaajalleen välillistä vahinkoa myyjälle, KKO:2014:61

Ostajan omalle sopimuskumppanilleen maksamaa viivästyssakkoa on pidettävä myyjän ja ostajan välisessä suhteessa välillisenä vahinkona, jota myyjä ei ole velvollinen ostajalle korvaamaan.

Vakiosopimuksiin sisältyvät viivästyssakkolausekkeet ovat tietyissä sopimustyypeissä erittäin yleisiä. Viivästyssakkolausekkeen olemassaolo ostajan kolmannen kanssa tekemässä sopimuksessa ja etenkin siitä ostajalle aiheutuvan sopimussakon määrä ovat kuitenkin myyjälle usein lakiin perustuvia seuraamuksia vaikeammin ennakoitavissa. Arvoltaan vähäisenkin toimituksen viivästyminen voi johtaa kauppahintaan nähden moninkertaiseen viivästyssakkoon ostajan ja kolmannen välisessä suhteessa. Korkein oikeus katsoi, että viivästyssakkoa on pidettävä sellaisena vaikeasti ennakoitavana vahinkona, joka kuuluu myyjän ja ostajan välillä sovellettavien vakioehtojen mukaisiin välillisiin vahinkoihin ja josta myyjä ei ole korvausvastuussa ostajalle.

Lue tarkemmin.

                                                  ___________

Korkein oikeus KKO:2014:50: Työsopimuksen kilpailukielto mitätön

Korkein oikeus on pitänyt työsopimuksen kilpailukieltoa mitättömänä ratkaisussaan KKO:2014:50, antopäivä 4.7.2014.

Korkeimman oikeuden mukaan työntekijän asema ja palkkaus tässä tapauksessa ovat olleet sellaisia, että ne eivät puoltaneet kilpailukiellon sallittavuutta. Vain vähäinen osa työntekijän tehtävistä oli ollut sellaisia, joilta osin kilpailukiellolle olisi perusteita. Vaikka työnantajan toiminnan laatu ja liike- ja ammattisalaisuuden säilyttämisestä johtuva suojan tarve jossain määrin puoltavat kilpailukiellon sallimista, Korkein oikeus katsoi, ettei asiassa huomioon otettavia seikkoja punnittaessa kiellolle ollut tässä tapauksessa riittäviä perusteita. Kilpailukiellon käyttämiselle työntekijän työsopimuksessa ei olllut työsopimuslain 3 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua erityisen painavaa syytä.

Lue tarkemmin

                                                  ___________

Kiinnostaako Immateriaalioikeuksien hallitseminen?

Competumin Pasi Valtonen kouluttaa aiheesta IPR University Centerin  Kahden iltapäivän koulutuskokonaisuudessa 20.11.2013 ja 27.11.2013.

Ohjelma Päivä 1 IPR – kuin rahaa laittaisi kassaan

13.00 Yrityksen liiketoiminta ja toiminnan vapaus
          - Mitä aloittavan yrittäjän tulisi tietää IPR:istä ennen liiketoiminnan aloittamista?
          - Mihin liiketoiminnan osa-alueisiin IPR vaikuttaa?
          - Mitä taloudellisia hyötyjä IPR tuo mukanaan?
          - Miten suojata oma osaaminen ja olla tallomatta kilpailijoiden varpaille?
Pasi Valtonen, Competum

13.45 IPR:n merkitys alkavalle, pienelle yritykselle – odotukset ja todellisuus
Tapio Koivu, Helsinki Business and Science Park Oy

14.30 Kenelle oikeudet kuuluvat?
          - Oikeuksien siirrot ja sopimukset
          - Kuinka olla mokaamatta hyvin alkanutta liiketoimintaa?
          - Työsuhteessa syntyneet tulokset ja innovaatiot
Ella Mikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

15.15 Onko IPR:ää Suomen rajojen ulkopuolella?
- EU ja IPR
- USA ja Aasia
Juha Taipale, Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy

Lisätiedot: http://www.iprinfo.com/koulutus/tulevaa-koulutusta/tapahtumat/fi_FI/immateriaalioikeuksien_hallitseminen/
                                                            ___________

Kiinnostaako, miten mm. patentti- ja softalisenssointi muuttuu kun EU:n teknologiasiirtosopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus uudistuu huhtikuussa 2014?

Competumin Pasi Valtonen kouluttaa aiheesta IPR University Centerin Teknologian Siirto Aamubrunssilla 29.10.2013.

Ohjelma:

9.00   Teknologiansiirtoa koskeva ryhmäpoikkeusasetus
- Lisenssisopimukset
- Ryhmäpoikkeusasetuksen piiriin pääsy
- Tasapaino kilpailun ja teollis- ja tekijänoikeuksien välillä
- Vertailu nykyisen ja tulevan ryhmäpoikkeusasetuksen välillä, mikä muuttuu?
asianajaja Mikko Huimala, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

10.00 Ryhmäpoikkeusasetus käytännössä
- Erot isojen ja pienten yritysten välillä
- Painotukset kilpailu- ja immateriaalioikeuden välillä
VT, KTM Pasi Valtonen, Competum

Lisätiedot: http://www.iprinfo.com/koulutus/tulevaa-koulutusta/tapahtumat/fi_FI/Teknologian_siirto/
 

                                                                     ___________

Competumin Pasi Valtonen puhuu Open Source Governancesta 29.5.2013 Validoksen koulutustilaisuudessa Avoimen Lähdekoodin Compliance Yrityksissä

 

                                                                     ___________

Tietokone-ohjelman käyttöoikeustulo liiketuloa

Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun 2011:101, jonka mukaan tietokone-ohjelmien käyttöoikeudesta ulkomailta saatava tulo on liiketuloa, ei rojaltia.

Tämä voi johtaa ongelmiin, kun paikallisten asiakkaiden tehtävä on päätellä, pitääkö käyttöoikeudesta pidättää paikallinen lähdevero. Kun asiakkaat pidättävät paikallisesti lähdeveron, Suomalainen yhtiö ei saa vähennettyä ao. lähdeveroa kahdenkertaisen verotuksen ehkäisevien sopimusten mukaan, koska Suomessa sitä pidetään liiketulona.

Lue Tarkemmin

___________

Valokuvan Teostaso

Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 2011:9 otettiin kantaa kolmen valokuvan teostasoon.

Valokuva 1: Valokuvassa on kuvattu mies rakennuksen katolla, valokuvaaja on oivaltanut kyseessä olevan omaperäinen tilanne ja tallentanut kohteen valokuvaan siten, että lopputuloksena on ollut kuvakulmaltaan, rajaukseltaan ja kohteen sommittelun osalta siinä määrin omaperäinen valokuva ettei kenenkään muun voida olettaa päätyneen samanlaiseen lopputulokseen. Valokuva ilmentää tekijänsä luovia valintoja eli persoonallista henkistä työtä siten, että valokuvaa on pidettävä tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitettuna teoksena. 

Lue Tarkemmin

____________

Muunneltu Valokuva

Tekijänoikeusneuvosto on antanut lausunnon 2011:8, jonka mukaan valokuvan muuntelijalle ei syntynyt uutta tekijänoikeuslain 49a §:n mukaista valokuvaajan oikeutta. Sekä alkuperäiseen että siitä muunneltuun valokuvaan kohdistui alkuperäisen valokuvan valokuvaajan oikeus.

Lue Tarkemmin

____________

Patenttiloukkauksen varoituskirjeessä ei saa liioitella

Ruotsin markkinatuomioistuin on antanut päätöksen patenttiloukkauksen varoituskirjeestä (MD 2011:25). Päähuomiot tuomiosta:

Jos patentti on vasta haussa ja vireillä eikä myönnetty, ei saa väittää että patenttia on loukattu

Lue Tarkemmin

____________

Valokuvaa Muokkaamalla Teos

Englannissa Patent County Court on antanut ratkaisun koskien valokuvia, joissa oli Lontoon ikonit punainen kaksikerroksinen bussi, Westminster Bridge sekä parlamentti ja Big Ben.

Lue Tarkemmin

____________

Jos myyjän suunnitelma on pielessä kiinteähintaisessa kaupassa, hän voi silti välttää sopimuksen tavoitteiden toteutuksen?

Suomen Korkein oikeus antanut mielenkiintoisen ennakkoratkaisun tapauksessa jossa oli pohjalla helposti tapahtuva perusvirhe: Luotetaan suunnitelmaan, eikä varauduta tilanteeseen jos asiat eivät sujukaan suunnitelman mukaisesti (KKO:2012:1). Päähuomiot:

  1. Sopimusehdot joiden mukaan ostaja on tutustunut myyjän kaupan pohjaksi esittämiin suunnitelmiin voi hyvinkin tarkoittaa myyjän vastuunrajoitusta, varsinkin kun se yhdistetaan lauseisiin jonka mukaan myyjä tekee jotain "suunnitelmien mukaan", vaikka suunnitelmien mukaisia tavoitteita ei saavutettaisikaan.
  2. Tapaus korostaa selkeiden sopimusten tarvetta. Ostajan ja myyjän tulee miettiä ratkaisut tilanteisiin: ”mitä jos kaikki ei sujukaan suunnitelmien mukaan”.
  3. Ostajan vaihtoehtoja on joko selvityttää myyjän suunnitelman pätevyys tai muuttaa sopimusta siten että on selvää ettei suunnitelman epäonnistuminen vapauta myyjää velvoitteista saavuttaa tavoitetta johon suunnitelmalla pyritään, mieluiten sekä että.
  4. Tapaus herättää kysymyksen soveltuvuudesta monille toimialoille, joilla toimitus perustuu projektisuunnitelmaan ja suunnitelma perustuu selvityksiin ja oletuksiin. Voiko toimittaja kiinteähintaisen projektin epäonnistuessa vedota edukseen siihen, että jokin projektin perustaksi oletettu asia osoittautuukin virheelliseksi? Pitääkö ostajan tarkistaa projektisuunnitelma ja sen perusta ammattimaisemmin kuin sen teettänyt myyjä? Kannattaa tarkistaa mitä sopimus sanoo!

Lue tarkemmin.

____________

Euroopan Unionion tuomioistuin on antanut mielenkiintoisen päätöksen valokuvaoikeuksiin liittyen asiassa C‑145/10 Eva-Maria Painer vastaan Standard Verlags GmbH ym. (Useita vastaajia) 1 päivänä joulukuuta 2011.

Pääkohdat:

  1. Jos saman valokuvan ovat julkaisseet useat eri maissa toimivat lehdet, voi olla mahdollista haastaa kaikki samaan oikeudenkäyntiin yhdessä maassa, sen sijaan että pitäisi haastaa kukin lehti erikseen eri maissa ja eri oikeuspaikoissa.
  2. Henkilöstä otettu valokuva ("henkilökuva") voi saada tekijänoikeudellista suojaa edellyttäen, että tällainen valokuva on tekijänsä sellaisen luovan henkisen työn tulos, joka kuvastaa tekijänsä yksilöllisyyttä ja joka käy ilmi niistä vapaista luovista ratkaisuista, joihin tekijä on päätynyt valokuvaa toteuttaessaan. Jos henkilökuvaa voidaan pitää teoksena, sen suoja ei ole rajoitetumpi kuin suoja, jota mikä tahansa muu teos saa.
  3. Lehtikustantamon kaltainen tiedotusväline ei voi omasta aloitteestaan käyttää tekijänoikeudellista suojaa saavaa teosta vetoamalla yleisen turvallisuuden vaatimuksiin.

Lue tarkemmin.

____________

Suomen Korkein Oikeus on 4.11.2011 antanut ennakkopäätöksen tekijänoikeuden siirtymisestä.

Pääkohdat:

  1. Joka on saanut yksinoikeuden käännökseen tekijänoikeuden alkuperäiseltä haltijalta, ei saa edelleen luovuttaa näitä yksinoikeuksiaan tai osaa niistä, ellei tästä ole nimenomaisesti sovittu alkuperäisen tekijänoikeuden haltijan kanssa.

Lue tarkemmin.